WELZIJNSNETWERKEN

Om vraagstukken en knelpunten van jongeren succenvol aan te pakken zijn we aangewezen op goede samenwerking met sociale partners. Samen met MEE Veluwe, Stimenz en De Kap nemen wij deel aan de ‘welzijnsnetwerken’. Dit zijn netwerkstructuren waarin uiteenlopende professionele disciplines (in het ‘voorliggende veld’) een samenhangende aanpak binnen de Apeldoornse wijken ontwikkelen en uitvoeren. Binnen de netwerken zijn korte lijnen, worden zaken snel op- en aangepakt en wordt er waardevolle kennis en vaardigheden uitgewisseld.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Don Bosco is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen deze netwerkorganisatie gaan we uit van één gezin, één plan. Als partners trekken we niet elk ons eigen plan, maar gaan we uit van één plan, namelijk die van de jongere en zijn gezin. Wanneer meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn is dát plan het vertrekpunt.

AANPAK RISICOJONGEREN

Don Bosco ontwikkelt samen met Stimenz en Iriszorg de innovatieve ‘Aanpak Risicojongeren’. In deze aanpak plaatsen we als partnerorganisaties een aantal professionals in één uitvoeringsteam om doelgericht en slagvaardig de problematiek van straatgroepen en maatschappelijk kwetsbare jongeren aan te pakken. Dit uitvoeringsteam werkt nauw samen met de coördinator criminaliteitspreventie, de straatgroepenteams, de politie, Activerium en andere belangrijke spelers.

SAMENHANG EN SAMENWERKING

Daarnaast werken we veel samen met organisaties in de sectoren onderwijs, werk, wonen, veiligheid, financiën, sport en cultuur.

Zo neemt Don Bosco als mede-initiatiefnemer deel aan 1Lijn. Dit is een samenwerkingsinitiatief van Don Bosco met MEE Veluwe en LIJN5 om voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking samenhang aan te brengen in de aanpak van professionals in de 0e, 1ste en tweede lijn. Het initiatief beoogt de traditionele schotten tussen welzijn en zorg op te heffen. Het plan van de jongere (en zijn natuurlijke omgeving) dient als verrekpunt bij de inzet van professionele disciplines in zowel het zorgdomein als het voorliggende veld. De nadruk bij 1Lijn ligt op het tijdig betrekken van het voorliggende veld en het afschalen van zorg naar welzijn.