Van individueel probleemgericht naar collectief kansgericht.

Don Bosco zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. We zijn een kleine, maar krachtige speler, die wendbaar is en snel weet in te spelen op maatschappelijke vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben. We ontwikkelen aanpakken en voeren deze uit. Ons motto: handen uit de mouwen, praktische wijsheid en daadkracht! Binnen het sociale domein zijn we onderscheidend in onze focus, visie en werkwijze.

Bij Don Bosco kennen wij geen ‘probleemjongeren’. Natuurlijk kennen we wél jongeren met problemen en hebben wij de knelpunten van jongeren scherp op het netvlies, maar onze focus beperkt zich niet tot die problemen. We beperken ons evenmin tot de negatieve kenmerken van gedrag, Nee, wij hebben aandacht voor het verhaal van individuele jongeren. We zijn meer geïnteresseerd in wat jongeren en hun omgeving wél kunnen, dan wat ze niet kunnen. Het betrekken van de natuurlijke omgeving, het gezin, de vriendengroep, de wijk, de etnische en/of geloofsgemeenschap is in onze aanpak essentieel. Goede aansluiting bij de leefwereld vinden wij van cruciaal belang. Voor het vinden van oplossingen zoeken wij naar kansen, talenten en mogelijkheden. En wij weten een lans te breken voor jongeren binnen gevestigde instituties. Uitstekende samenwerking met organisaties in de domeinen welzijn, veiligheid, onderwijs, werk, cultuur, zorg en gezondheid is voor ons een absolute must. Samenhang en integrale samenwerking zijn dé sleutelbegrippen. Daarvoor werken wij volop samen met sociale partners, neemt actief deel aan de welzijnsnetwerken en zijn kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociale Wijkteam.

Zie ‘samenwerking’